Algemene voorwaarden voor verzending

ARTIKEL 20 – Verzending

 

20.1 Ondersteuningsbeperking

Voordat u deze service gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het artikel dat u naar u wilt laten verzenden niet is onderworpen aan beperkingen in het land van bestemming.
Kan in het algemeen niet worden ondersteund:
- alle goederen die vallen onder de nationale en internationale regelgeving inzake gevaarlijke producten zoals, maar niet beperkt tot, munitie, gassen, ontvlambare, radioactieve, giftige, besmettelijke of corrosieve materialen, evenals alle voorwerpen die door hun aard of hun verpakking kunnen gevaar opleveren voor het rijdend of bedienend personeel, het milieu, de veiligheid van transportvoertuigen, of schade toebrengen aan andere vervoerde colli, voertuigen of derden;
- juwelen, uurwerken, edelstenen en metalen, munten, valuta, bankbiljetten, financiële of overdraagbare waardepapieren, waardepapieren of betaalmiddelen, schuldbewijzen of handelsbiljetten, cadeaubonnen, telefoonkaarten of gelijkwaardig, evenals in het algemeen elk papieren document of ander medium waarmee betaling kan worden gedaan dat fungibel is en/of onderworpen is aan de wettigheid van het geldtransport;
- dieren of levende of dode wezens, planten, goederen onder gecontroleerde temperatuur, bederfelijke producten of levensmiddelen, biologische of bloedmonsters, organen, evenals alle accijnsproducten onder schorsing van rechten;

- vuurwapens, oorlogswapens of verzamelwapens, geladen of niet, verdovende middelen, psychotrope drugs, kunstwerken, kunstwerken, antiek, publicaties of audiovisuele media die verboden zijn door enige toepasselijke wet of regelgeving;

- reacties op aanbestedingen, prekwalificatiedossiers in het kader van gunning van opdrachten, aanvraagdossiers en kopieën van examens.

Internationaal kunnen artikelen die onderhevig zijn aan de bovenstaande beperkingen niet worden geaccepteerd, evenals bont en andere artikelen die niet mogen worden geïmporteerd in het land van bestemming.
In het geval dat de Gebruiker de verzending toevertrouwt van voorwerpen die onder de bovenstaande beperkingen vallen, reizen deze op eigen risico en zonder aansprakelijkheid voor Atlantis. De Gebruiker draagt dan ook alle gevolgen van het niet naleven van deze beperkingen en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan derden en/of aan Atlantis.

20.2 Verplichting van de gebruiker

- Inhoud : de Gebruiker is verantwoordelijk voor elke schade die een pakket onderworpen aan de bovenstaande beperkingen zou kunnen toebrengen aan derden en/of Atlantis en voor alle gevolgen die verband houden met het niet naleven van deze beperkingen.
- Verplichte informatie: De Gebruiker is verantwoordelijk voor de informatie op de transportbon, in het bijzonder die met betrekking tot de naam en voornaam in het geval van een natuurlijke persoon, de bedrijfsnaam in het geval van een rechtspersoon, maar ook de geografische adres van de ontvanger en het telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze verplichte informatie moet nauwkeurig, exact en volledig zijn om verspreiding onder normale omstandigheden mogelijk te maken.
- Douaneformaliteiten : De gebruiker is verplicht alle documenten te overleggen die nodig zijn voor de uitvoering van de douaneformaliteiten in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, en indien nodig zijn EORI-nummer te verstrekken. De gebruiker is de douanedeclarant. Hij zal de kosten moeten betalen die Atlantis maakt in het geval van een onoprechte verklaring en die gemaakt worden door de ontvanger bij gebrek aan betaling door deze. Atlantis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelingen of nalatigheden die toe te schrijven zijn aan de Gebruiker of aan de Douanedienst. Alleen de gebruiker draagt alle financiële gevolgen die voortvloeien uit foutieve, onvolledige, niet-toepasbare of laattijdige aangiften of documenten, of uit een overtreding van de regelgeving, in het bijzonder de douane, die voor Atlantis kan leiden tot de vereffening van rechten, aanvullende belastingen of boetes van de administratie bezorgd.

 

20.3 Recht op inzage

Dans le cadre de visites des douanes ou de sûreté, l’Usager accepte que le transporteur, en sa qualité d’agent habilité ou toute autorité gouvernementale, y compris les douanes, soit en droit d'ouvrir et d'inspecter les colis confiés, à tout moment, sans que l'exercice de ce droit ne remette en cause le fait que l’Usager reste seul responsable de la réalité de ses déclarations.
Conformément à la réglementation relative à la sûreté du transport aérien, l’Usager est informé que tous les colis chargés dans les avions sont susceptibles de subir des visites de sûreté pouvant inclure l’utilisation de rayons X.
Si après avoir suspendu l’envoi pour des raisons de sûreté ou de contrôle, Atlantis ne parvenait pas dans un délai raisonnable à obtenir les instructions de l'Usager et/ou les documents nécessaires à la reprise de l’expédition, elle sera en droit de détruire le colis ou d’en disposer, sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée.
S’agissant des envois à l’international, l’Usager garantit qu’il ne demandera pas d'expédition à Atlantis, dans l’hypothèse où l’Usager ou tout tiers concerné par l’expédition est soumis à des mesures de restriction, ou placé sous embargo par une organisation internationale (ONU, UE, US, etc.). A ce titre, l’Usager reconnait qu’il ne figure pas sur la « Specially Designated Nationals List » (SDN) émise par l’OFAC (US Treasury Office of Foreign Assets Control), et qu’il ne demandera pas d'expédition à Atlantis de colis à destination de personnes figurant sur cette liste.
A défaut, Atlantis se réserve le droit de (i) suspendre ou interrompre l’acheminement, (ii) transmettre aux autorités compétentes toutes informations requises et appliquer les procédures exigées par celles-ci, y compris la destruction des colis aux frais de l’Usager, et ce sans que la responsabilité de Atlantis ne puisse être recherchée.

 

20.4 Aansprakelijkheid

 

20.4.1 Verlies/schade

Atlantis is verantwoordelijk in geval van verlies of bewezen materiële schade veroorzaakt aan het pakket tijdens transport of niet-levering, behalve schuld van de Gebruiker, geval van overmacht, inherent defect van het object, ontoereikendheid van de verpakking die gevallen van vrijstelling.

 

20.4.2 Vertraging

Atlantis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging in de levering van het pakket.

 

20.4.3 Compensabele schade

Atlantis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, door welke oorzaak dan ook.

 

20.4.4 Verzekering van de vervoerde goederen

De Gebruiker kan de inhoud van zijn pakket verzekeren door de overeenkomstige premie te betalen.
De verzekerde waarde vervangt automatisch de contractuele aansprakelijkheidslimiet voor verlies en schade.
Het dekt geen immateriële schade, vertragingsschade en indirecte schade (zoals marktderving, winst, gederfde genot, etc.).
De verzekering dekt niet de goederen en documenten die onderhevig zijn aan beperkingen op de dekking, de schuld van de gebruiker of de ontvanger, het defect van de zaak, de ontoereikendheid van de verpakking, terrorisme, burgerlijke onrust, oproer, oorlogsomstandigheden, evenals zoals elke nucleaire schade.

 

20.5 Prijs

De dienst wordt gefactureerd volgens de bestemmingszone, het type bestelde dienst en het gewicht van het pakket volgens de prijslijst die van kracht is op de dag van storting.

 

20.6 Drager

Atlantis heeft verzendcontracten gesloten met de bedrijven Chronopost en Colissimo. De algemene voorwaarden van onze partners zijn alleen van toepassing op de onderdelen die niet onder deze CGV's vallen.

 

20.7 Douane

De volgende sites kunnen worden geraadpleegd om ervoor te zorgen dat het product in aanmerking komt:
https://www.douane.gouv.fr/ : Franse douanewebsite
https://www.laposte.fr/conditions-generales-de-vente : Algemene voorwaarden Colissimo
https://www.chronopost.fr/fr/conditions-generales-de-vente-consommateur : Algemene voorwaarden Chronopost