Prive leven

1. Inleiding

FRANKRIJK OBJECTS TROUVES is een dienst die wordt aangeboden door de vennootschap ATLANTIS, SAS met veranderlijk kapitaal, ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Grenoble onder nummer 815409990, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 9 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan.

ATLANTIS verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van zijn activiteit wordt uitgevoerd, in overeenstemming is met de Europese Verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van persoonlijke aard, evenals met de wet Informatica en vrijheden.

In dit privacybeleid (het 'beleid') leggen we uit hoe en waarom we uw gegevens gebruiken, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Door het beleid te accepteren, stemt u ermee in dat wij uw gegevens verwerken.

2. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens” of “Gegevens”) betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon:
 • direct (naam, voornaam, e-mailadres) of
 • indirect (IP-adres, geolocatie).

3. Voor wie is dit privacybeleid bedoeld?

Dit beleid is van toepassing op al onze diensten (de "Diensten"), d.w.z. een dienst voor de verspreiding en raadpleging van informatie over verloren voorwerpen, een dienst voor de verspreiding en raadpleging van informatie over gevonden voorwerpen en een matchmakingdienst tussen verliezers en uitvinders via de franceobjetstrouves.fr website en zijn subdomeinen (de "Site").

Het is bedoeld om de persoon die onze Services gebruikt (de "Gebruiker") te informeren

4. Wie verzamelt uw gegevens?

De gegevensbeheerder, in de zin van de Europese verordening gegevensbescherming, is SAS ATLANTIS, vertegenwoordigd door Alain FRANCIOSA als president van het bedrijf.

5. Hoe verzamelen we uw gegevens?

De gegevens die door deze site worden verzameld, worden alleen online verzameld.

De Persoonsgegevens die de Gebruiker ermee instemt om aan ons te communiceren, ongeacht de manier van verzamelen (online, op papier of mondeling), zijn onderworpen aan de bepalingen van dit Beleid.

6. Waarom verzamelen we uw gegevens?

Sommige van uw Gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en levering van onze Diensten. Het gebrek aan informatie verhindert de goede werking van de aangeboden Diensten.

Ter informatie vindt u hieronder een niet-limitatieve lijst van categorieën van verzamelde gegevens die overeenkomen met de doeleinden die door onze verzameling worden nagestreefd.

Bij het aanmaken van een account:
 • Categorieën van verzamelde gegevens: identiteitsgegevens (naam, voornaam en eventueel geboortedatum) en contactgegevens (e-mailadres en eventueel postadres en telefoonnummer
 • Categorie van betrokkenen: websitegebruikers.
 • Rechtsgrondslag: toestemming.

Om de uitvoering van de service te garanderen:
 • Categorieën van verzamelde gegevens: identiteitsgegevens (naam, voornaam), contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), klantgegevens (advertentienummer), financiële gegevens (bankkaartgegevens, RIB).
 • Categorie van betrokkenen: websitegebruikers.
 • Rechtsgrond: contractuele maatregelen genomen op uw verzoek.

Om te reageren op uw verzoek via ons contactformulier:
 • Categorieën van verzamelde gegevens: identiteitsgegevens (naam, voornaam), contactgegevens (e-mailadres).
 • Categorie van betrokkenen: websitegebruikers.
 • Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang om u onze Diensten aan te bieden.

7. Bent u verplicht uw Persoonsgegevens te verstrekken?

Wanneer u specifieke verzoeken doet, zoals de reactie op uw contactformulier, is de verwerking van uw gegevens verplicht. We kunnen inderdaad niet doorgaan met uw registratie zonder uw gegevens te verwerken (met name uw e-mailadres).

Houd er rekening mee dat wanneer u uw toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, u de mogelijkheid heeft om deze toestemming op elk moment in te trekken via het speciale adres infos@franceobjetstrouves.fr. Of rechtstreeks vanuit uw gebruikersaccount.

8. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens alleen voor de tijd die nodig is om de activiteiten uit te voeren waarvoor ze zijn verzameld, behalve wanneer de wet voorziet in een andere bewaartermijn.

Bijvoorbeeld:

Wanneer u zich registreert, bewaren we uw gegevens voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van uw registratie op de site.

U erkent dat de gegevens die u aan ons verstrekt en die zijn opgeslagen in onze informatiesystemen juist zijn en dienen als bewijs van uw identiteit.

9. Met wie delen we uw gegevens?

ATLANTIS verbindt zich ertoe om nooit persoonlijke informatie en contactgegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, over te dragen of te verkopen aan derden, tenzij uitdrukkelijk door u geautoriseerd.

Zo worden de verzamelde gegevens gedeeld, in overeenstemming met hun respectieve behoeften en in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden, met:
 • ATLANTIS-personeel
 • de verliezer, de uitvinder of de partner verloren en gevonden service bij ATLANTIS en/of de partner die de geplande voorafgaande controles heeft uitgevoerd.
 • justitiële autoriteiten of derden onder een wettelijke verplichting
 • personeel van partner- of gelieerde bedrijven of bedrijven die werken onder de controle van ATLANTIS of haar partners die betrokken zijn bij het proces van het leveren van diensten geleverd door ATLANTIS
 • personeel van externe hostingdiensten voor onze website
 • personeel van externe diensten om bevestigingsmails te sturen na registratie en om contactverzoeken te beantwoorden
 • het personeel van externe diensten in het kader van commerciële prospectie

10. Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verzonden?

We delen uw gegevens niet buiten de Europese Unie met dienstverleners buiten de Europese Unie.

Aangezien de site toegankelijk is op internet, kan de inhoud ervan toegankelijk zijn buiten de Europese Unie.

11. Welke beveiligingsmaatregelen hebben we genomen om u te beschermen?

We verbinden ons ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Zo kan ATLANTIS de Gegevens "anonimiseren" door persoonlijk identificeerbare elementen zoals naam en e-mailadres te verwijderen, en de gegevens samenvoegen voor gebruik in het kader van marktonderzoek of voor andere professionele doeleinden.

In het bijzonder voeren we regelmatig audits uit van onze informatiesystemen om de juiste implementatie van beveiligingsmaatregelen te waarborgen om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen. Bovendien zorgt ATLANTIS SAS, als verantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw Gegevens, ervoor dat de partnerdiensten voor verloren en gevonden voorwerpen er gewoon toegang toe hebben om u de matchmakingservice tussen uitvinder en verliezer te kunnen aanbieden.< br>
Onze contracten met onze serviceproviders bevatten een sectie gewijd aan gegevensbescherming, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

12. Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en onder voorbehoud van naleving van de wettelijke verplichtingen die aan ATLANTIS zijn opgelegd in het kader van zijn activiteiten, kan elk individu de volgende rechten uitoefenen:

U kunt:

Vraag een kopie aan van uw Sessie-inhoudsgegevens – Recht op toegang

Corrigeer onjuiste gegevens over u, met name via uw persoonlijke ruimte - Recht op rectificatie

Verzoek om het wissen van bepaalde gegevens over u; dit verzoek is echter onverenigbaar met de verwerking van uw reactie op een jobaanbieding – Recht op verwijdering

U verzetten zich tegen het verwerken van uw gegevens; dit verzoek is onverenigbaar met de verwerking van uw productbestelling – Recht van verzet

Beperk het gebruik van uw gegevens terwijl uw verzoek wordt verwerkt – Recht op beperking van de verwerking

Verzet tegen profilering van uw gegevens – Recht om zich te verzetten tegen profilering. ATLANTIS voert geen profileringsverwerking uit.

Download uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van uw klantaccount met uw gebruikersnaam en wachtwoord - Recht op overdraagbaarheid

Wanneer een datalek wordt gedetecteerd dat waarschijnlijk een hoog risico voor uw rechten en vrijheden met zich meebrengt, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van deze inbreuk.

U kunt instructies formuleren met betrekking tot de opslag, verwijdering en mededeling van uw Persoonsgegevens na overlijden, in overeenstemming met artikel 40-1 van wet 78-17 van 6 januari 1978.

13. Hoe uw rechten uitoefenen?

Deze rechten en deze richtlijnen kunnen rechtstreeks worden uitgeoefend vanuit het voorkeurencentrum op uw gebruikersaccounts of door contact op te nemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (DPO):
 • E-mail: infos@franceobjetstrouves.fr
 • Postadres: Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming 9 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan, Frankrijk

Om ons in staat te stellen u snel te identificeren en op u te reageren, voegt u bij uw verzoek alle elementen waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld (met name klantnummer of verzoek rechtstreeks via uw account). U krijgt dan binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek een reactie. In bepaalde gevallen, in verband met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.

We nemen alle maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of vrijwillige vernietiging. Daarom is het mogelijk dat we, zelfs als u gegevens verwijdert die door onze services worden gebruikt, niet onmiddellijk resterende kopieën verwijderen die zich op onze actieve servers bevinden of die zijn opgeslagen in onze back-upsystemen.

U kunt ook contact opnemen met de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), de regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de handhaving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in Frankrijk, via internet https://www.cnil.fr/fr/agir of per post naar het volgende adres: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX.

14. Cookies

ATLANTIS genereert cookies op bepaalde pagina's van de site om het browsen te vergemakkelijken (bijvoorbeeld geen wachtwoord dat systematisch opnieuw moet worden ingevoerd). Deze cookies zijn in de meeste gevallen kleine en tijdelijke bestanden. Ze worden op uw harde schijf geïnstalleerd en worden meestal slechts voor één sessie opgeslagen. Je kunt de installatie van cookies altijd via je browser blokkeren, maar hierdoor heb je mogelijk geen toegang tot al onze diensten.

De cookies die we gebruiken:
Cookie FranceObjetsTrouves Type Doelstelling Bewaarperiode PHPSESSID Functionaliteit Browsepersonalisatie en gebruikersidentificatie Voor de duur van de browsesessie hl Functionaliteit Hiermee kunt u de door de gebruiker gekozen taal behouden 1 jaar displayCookieConsent Functionaliteit Deze cookie bevestigt het gebruik van cookies. 1 jaar _pk_id Analyse Gebruikt om enkele gebruikersgegevens op te slaan, zoals een unieke bezoekers-ID 13 maanden _pk_ses Analyse Gebruikt om bezoekgegevens tijdelijk op te slaan 30 minuten _pk_testcookie Analyse Gebruikt om te controleren of de browser cookies accepteert Direct verwijderd U kunt uw akkoord geven over de installatie van de bovengenoemde cookies, met name via de juiste instelling van uw browser.

In overeenstemming met de geldende regelgeving is uw toestemming echter niet nodig wanneer de installatie van een cookie het uitsluitende doel heeft om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor het leveren van een dienst die op uw verzoek is afgestemd.< br>

15. ATLANTIS-gebruikers

Het is ten strengste verboden om ongevraagde berichten van de ene gebruiker naar de andere te sturen.

16. Wachtwoord en beveiliging

Elke handeling die wordt uitgevoerd met uw wachtwoord en uw e-mailadres is uw eigen verantwoordelijkheid. Het is daarom essentieel om deze informatie niet aan een derde partij door te geven, omdat u de controle over uw gegevens zou verliezen en zou kunnen worden gebonden aan de verplichtingen die in uw naam zijn aangegaan.

Als u een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om informatie zoals wachtwoorden, creditcardnummers of aliassen bij te werken, reageer dan niet en neem contact met ons op via het contactsysteem op de website franceobjetstrouves.fr. Als uw wachtwoord aan derden is doorgegeven, moet u dit onmiddellijk wijzigen via uw gebruikersgedeelte.

ATLANTIS streeft naar veilige communicatie en gegevensopslag om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies en onderschepping door derden. Houd er echter rekening mee dat er geen nulrisico is op verlies of onderschepping door een derde partij van uw gegevens.

17. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op onze site te plaatsen. We verbinden ons ertoe het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens niet substantieel te verlagen zonder u hiervan op de hoogte te stellen en uw toestemming te verkrijgen. Elke wijziging aan deze regels wordt van kracht nadat deze online is gezet en de kennisgeving van deze wijziging in uw persoonlijke ruimte is gedaan.

18. Contact

Een vraag over het privacybeleid, neem contact met ons op:
 • Elektronisch: infos@franceobjetstrouves.fr
 • Per post: 9 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan, Frankrijk