Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 20 – Verzending

 

20.1 Ondersteuningsbeperking

Voordat u deze service gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het artikel dat u naar u wilt laten verzenden, niet onderhevig is aan beperkingen in het land van bestemming.
In het algemeen kunnen niet gedekt worden:
- alle goederen die vallen onder de nationale en internationale regelgeving inzake gevaarlijke producten zoals, maar niet beperkt tot, munitie, gassen, brandbare, radioactieve, giftige, besmettelijke of bijtende materialen, evenals alle voorwerpen die , door hun aard of hun verpakking een gevaar kunnen vormen voor het besturen of hanteren van personeel, het milieu, de veiligheid van transportvoertuigen, of schade kunnen toebrengen aan andere vervoerde pakketten, voertuigen of derden;
- juwelen, uurwerken, edelstenen en metalen, munten, deviezen, bankbiljetten, financiële of overdraagbare waardepapieren, waardepapieren of betaalmiddelen, schuldbewijzen of handelspapieren, cadeaubonnen, telefoonkaarten of gelijkwaardig, evenals in het algemeen elk papieren document of ander medium waarmee betalingen kunnen worden gedaan en dat fungibel is en/of onderhevig is aan de wettigheid van het geldtransport;
- dieren of levende of dode wezens, planten, goederen onder gecontroleerde temperatuur, bederfelijke producten of levensmiddelen, biologische of bloedmonsters, organen, evenals alle producten die onderworpen zijn aan accijnzen onder schorsing van rechten;

- vuurwapens, oorlogswapens of verzamelwapens, geladen of ongeladen, verdovende middelen, psychofarmaca, kunstwerken, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, publicaties of audiovisuele media verboden door toepasselijke wet- of regelgeving;

- reacties op aanbestedingen, prekwalificatiedossiers in het kader van gunningen, aanvraagdossiers en afschriften van examens.

Artikelen die onder de bovenstaande beperkingen vallen, kunnen internationaal niet worden geaccepteerd, evenals bont en andere artikelen die niet zijn toegestaan ​​voor invoer in het land van bestemming.
In het geval dat de Gebruiker de verzending toevertrouwt van objecten die onder de bovenstaande beperkingen vallen, reizen deze op eigen risico en zonder aansprakelijkheid voor Atlantis. De Gebruiker zal derhalve alle gevolgen dragen die verband houden met het niet naleven van deze beperkingen en zal aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend aan derden en/of aan Atlantis.
 

20.2 Verplichting van de Gebruiker

- Inhoud : de Gebruiker wordt verantwoordelijk gehouden voor alle schade die een pakket onderworpen aan de bovenstaande beperkingen zou kunnen veroorzaken aan derden en/of Atlantis en voor alle gevolgen die verband houden met de niet-naleving van deze beperkingen.
- Verplichte informatie : de Gebruiker is verantwoordelijk voor de informatie die op de transportbon wordt vermeld, met name die met betrekking tot de naam en voornaam in het geval van een natuurlijke persoon, de bedrijfsnaam in het geval van een rechtspersoon, maar ook de geografische adres van de ontvanger en het telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze verplichte informatie die precies, exact en volledig moet zijn om verspreiding onder normale omstandigheden mogelijk te maken.
- Douaneformaliteiten: De gebruiker is verplicht alle documenten voor te leggen die nodig zijn voor de uitvoering van de douaneformaliteiten in overeenstemming met de geldende regelgeving, en indien nodig zijn EORI-nummer te verstrekken. De gebruiker is de douaneaangever. Hij zal de kosten moeten betalen die Atlantis maakt in het geval van een onoprechte verklaring en die van de ontvanger bij gebreke van betaling door laatstgenoemde. Atlantis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelingen of nalatigheden die te wijten zijn aan de Gebruiker of aan de Douanedienst. Alleen de gebruiker draagt ​​alle financiële gevolgen die voortvloeien uit foutieve, onvolledige, niet-toepasselijke of laattijdige verklaringen of documenten, of uit elke overtreding van de regelgeving, in het bijzonder de douane, die voor Atlantis kan leiden tot de vereffening van rechten,

 

20.3 Recht op inzage

In het kader van douane- of veiligheidsinspecties aanvaardt de Gebruiker dat de vervoerder, in zijn hoedanigheid van gemachtigde agent of enige overheidsinstantie, inclusief de douane, het recht heeft om de toevertrouwde pakketten op elk moment te openen en te inspecteren, zonder dit recht uit te oefenen het in twijfel trekken van het feit dat de Gebruiker als enige verantwoordelijk blijft voor de realiteit van zijn verklaringen.
In overeenstemming met de voorschriften met betrekking tot de beveiliging van luchtvervoer, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat alle pakketten die in vliegtuigen worden geladen, waarschijnlijk beveiligingsinspecties zullen ondergaan, waarbij mogelijk röntgenstralen worden gebruikt.
Als Atlantis na het opschorten van de verzending om veiligheids- of controleredenen er niet in slaagt binnen een redelijke termijn de instructies van de Gebruiker en/of de documenten te verkrijgen die nodig zijn om de verzending te hervatten, heeft Atlantis het recht om het pakket te vernietigen of ervan te ontdoen, zonder haar aansprakelijkheid wordt gezocht.
Met betrekking tot internationale zendingen garandeert de Gebruiker dat hij geen zending van Atlantis zal vragen, in het geval dat de Gebruiker of een derde betrokken bij de zending onderworpen is aan beperkende maatregelen of onder embargo is gesteld door een internationale organisatie (VN, EU, VS, enz.).Als zodanig erkent de Gebruiker dat hij niet op de "Specially Designated Nationals List" (SDN) staat die is uitgegeven door de OFAC (US Treasury Office of Foreign Assets Control), en dat hij geen verzendingspakketten naar Atlantis zal aanvragen die bestemd zijn voor mensen op deze lijst.
Bij gebreke daarvan behoudt Atlantis zich het recht voor om (i) de levering op te schorten of te onderbreken, (ii) de bevoegde autoriteiten alle vereiste informatie te bezorgen en de door hen vereiste procedures toe te passen, met inbegrip van de vernietiging van de pakketten op kosten van de Gebruiker, zonder de verantwoordelijkheid van Atlantis wordt gezocht.

 

20.4 Aansprakelijkheid

 

20.4.1 Verlies/schade

Atlantis kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of materiële schade veroorzaakt aan het gevonden voorwerp tijdens transport of niet-levering. Indien het pakket door de vervoerder verloren gaat, zal Atlantis er samen met de vervoerder alles aan doen om ervoor te zorgen dat er een schadevergoeding wordt toegekend aan de klant zonder dat dit gegarandeerd is.

 

20.4.2 Vertraging

Atlantis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging in de bezorging van het pakket.

 

20.4.3 Vergoedbare schade

Atlantis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, door welke oorzaak dan ook.

 

20.4.4 Verzekering van de vervoerde goederen

De Gebruiker kan de inhoud van zijn pakje verzekeren tegen betaling van de overeenkomstige premie.
De verzekerde waarde vervangt automatisch de contractuele aansprakelijkheidslimiet voor verlies en schade.
Ze dekt niet immateriële schade, schade als gevolg van vertraging en indirecte schade (zoals verlies van markt, winst, genotsderving, enz.).
De verzekering dekt niet de goederen en documenten die onderhevig zijn aan dekkingsbeperkingen, de fout van de Gebruiker of de ontvanger, het defect van de zaak, de ontoereikendheid van de verpakking, terroristische aanslagen, burgerlijke onrust, oproer, oorlogsomstandigheden, evenals zoals elke nucleaire schade.

 

20,5 Prijs

De dienst wordt gefactureerd volgens de bestemmingszone, het type dienst dat besteld is en het gewicht van het pakket volgens de prijslijst die van kracht is op de dag van afgifte.

 

De gemiddelde kost van een zending wordt berekend aan de hand van de volgende parameters:
Verzendkost = Verpakkingskost + Transportkost + Bezorgkost + Beveiligingspremie + brandstoftoeslag


In deze berekening wordt geen rekening gehouden met de afhandelingskosten, omdat deze worden uitgevoerd door onze partners die dit integreren in hun servicestrategie.


Prijslijsten van vervoerders zijn online beschikbaar:
https://www.laposte.fr/tarif-colissimo
https://www.chronopost.fr/fr/tarif-envoi-colis


We moeten het betaalde herstel van pakketten voor Colissimo (jaarabonnementtarief) en het dagelijkse beheer voor alle vervoerders toevoegen.


Op de Colissimo-site is de 20% BTW niet van toepassing ingevolge afwijkingen (Het toepassingsgebied van de Universele Dienst wordt aangeduid in decreet nr. 2007-29 van 5 januari 2007). We moeten het op elke zending toepassen.


Op vervoerderssites worden geen veiligheids- en brandstofpremies toegepast. We moeten ze aan vervoerders betalen:
    • Variabel, afhankelijk van beveiligingsheffingen (momenteel € 0,80) en brandstoftoeslagen (brandstoftoeslag voor wegen: momenteel 17,90%, brandstoftoeslag voor luchtvervoer: momenteel 28,25%)
    •  Kosten worden elk jaar bijgewerkt (stijgend)


Daarbij komt nog de prijs van het verpakkingsmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld aan onze partners:
    • 3 soorten dozen worden ter beschikking gesteld aan onze partners voor verzendingen
    • Luchtkussenenveloppen, tape; noppenfolie, verzendzakje
    • Immobilisatie van voorraad gedurende 3 maanden
    • Beheer van voorraden en leveringen
    • Beheer van dienstverleners

 

Tot slot zorgen we voor het beheer van de deliverability:

    • Beheer van labels voor retourzendingen ontvangen door de klant (leveringsprijs niet gefactureerd aan de klant)
    • Toeslag op lege rondes (€7 excl. BTW niet gefactureerd aan de klant)
    • Heruitgifte van zending (leveringsprijs niet gefactureerd aan de klant)
    • Bijkomende behandelingskosten (€ 6 excl. BTW niet gefactureerd aan de klant)
    • Toeslag voor moeilijk bereikbare plaatsen (€ 5 excl. BTW niet gefactureerd aan de klant)
    • Beheer van verzekerde producten (terugbetaling, administratief (niet gefactureerd aan de klant) )
    • Verwerking retourafzender (€ 8 excl. btw niet gefactureerd aan de klant)
    • Niet-conform labelbeheer (€ 2 excl. btw niet gefactureerd aan de klant)
    • Onvolledig advertentiesupplement (€ 0,90 excl. btw niet gefactureerd aan de klant )

    • Beheer van documenten voor internationale douane (variabele niet gefactureerd aan de klant)

    • Beheer van internationale luchtvracht onder voorbehoud van beperkingen, in het bijzonder op batterijen
    • Toeslag voor volumegewicht (variabele niet gefactureerd aan de klant)
    • Aanvullende after-sales service afhandeling (16 euro excl. BTW niet gefactureerd aan de klant)
    • Remote International Zone supplement (€9 excl. BTW niet gefactureerd aan de klant)
    • Douane Zone C2 supplement (5 € excl . BTW niet gefactureerd aan de klant ) leveringen doorheen ons netwerk.

    • Beheer van klantenservice voor verzending en interacties met gebruikers.

 

20.6 Vervoerder

Atlantis heeft verzendcontracten gesloten met de bedrijven Chronopost en Colissimo. De algemene voorwaarden van onze partners zijn enkel van toepassing op de rubrieken die niet onder deze CGV's vallen.

 

20.7 Douane

De volgende sites kunnen worden geraadpleegd om te controleren of het product in aanmerking komt:
https://www.douane.gouv.fr/ : Franse douanesite
https://www.laposte.fr/conditions-generales-de-sale : Colissimo General Algemene voorwaarden
https://www.chronopost.fr/fr/conditions-generales-de-vente-consommateur : Algemene voorwaarden Chronopost