Voorwaarden voor publicatie en verwerking van beoordelingen

ARTIKEL 21 –  Voorwaarden voor publicatie en verwerking van online reviews

 

Deze algemene voorwaarden voor de publicatie en verwerking van online beoordelingen (hierna de "Voorwaarden") stellen de regels vast die van toepassing zijn op alle beoordelingen die door een gebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd) op de website franceobjetstrouves.fr (ci - na de "Site ”) met betrekking tot de diensten aangeboden door het bedrijf Atlantis (hierna de “Dienst”).

 

ARTIKEL 21.1: REGELING VAN ONLINE REVIEWS

 

1. Verzamelen en verwerken van online reviews

 

De gebruiker wordt geïnformeerd dat het bedrijf Atlantis online beoordelingen verzamelt en verwerkt.

 

Op dezelfde manier wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat hij door het uitbrengen van een advies erkent kennis te hebben genomen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de sites "franceobjetstrouves.fr" en deze zonder voorbehoud in hun geheel te aanvaarden.

 

2. Definitie en media van online reviews

 

De meningen die door de gebruikers op de site worden gepubliceerd, vertegenwoordigen hun enige meningen, opinies of opmerkingen en op geen enkele manier die van het bedrijf Atlantis, de aan haar gelieerde bedrijven of werknemers.

 

Recensies die op de Site worden geplaatst, kunnen de vorm aannemen van sms-berichten en sterbeoordelingen.

Een gemiddelde van de verzamelde meningen zal ook op de Site verschijnen in de vorm van een "ster"-beoordeling.

 

Zodra een kennisgeving is gepubliceerd, kan deze worden verspreid op alle digitale of papieren media, zowel op de Site als op alle media die door Atlantis worden geproduceerd met behulp van de inhoud van de Site.

 

De Gebruiker stemt ermee in terughoudendheid en voorzichtigheid te betrachten bij het uiten van de meningen die hij op de Site wil verspreiden.

 

Elke Gebruiker kan de klantendienst van Atlantis vragen om de mededelingen die hij op de Site heeft gepubliceerd te verwijderen door een e-mail te sturen via de rubriek "Contact".

 

3. Regulering van online reviews

 

 a) Naleving van wet- en regelgeving

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud op de Site te publiceren die in strijd is met de geldende wetten en regelgeving. Het is met name verboden:

 

het verspreiden van informatie in strijd met de openbare orde of goede zeden;

 

om het doel van de site af te leiden om propaganda of proselitisme, prospectie of werving uit te voeren;

om informatie van commerciële of publicitaire aard te publiceren of propaganda te vormen ten gunste van tabak, alcohol of enige andere gereguleerde stof, product of dienst;

 

om de aangeboden diensten te gebruiken onder omstandigheden die de vrije communicatie van andere Gebruikers kunnen verstoren of om inhoud door te geven die het plegen van strafbare feiten vormt of daartoe aanzet;

 

om inhoud te verspreiden die in strijd is met de persoonlijkheidsrechten van derden of die lasterlijk, vernederend, beledigend, obsceen, pornografisch, aanstootgevend, gewelddadig of aanzettend tot discriminatie, politiek, racistisch, xenofoob, seksistisch of homofoob geweld is;

 

informatie publiceren die in strijd is met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens waardoor natuurlijke personen zonder hun toestemming kunnen worden geïdentificeerd, met name hun naam, postadres en/of elektronisch adres, telefoon, foto, geluids- of audiovisuele opname;

 

inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van derden, inclusief het verwijderen of wissen van copyright- of handelsmerkvermeldingen, evenals eventuele beperkende legenda's;

 

om op frauduleuze wijze toegang te krijgen tot de Site.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wet- en regelgeving na te leven en alleen inhoud te gebruiken waarvoor hij de nodige rechten heeft voor de verspreiding ervan, waarvoor de houder van de rechten zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de verspreiding ervan of die vrij zijn van rechten . Onder "rechten" wordt in het bijzonder verstaan ​​de persoonlijkheidsrechten, het auteursrecht, het merkenrecht en meer in het algemeen alle intellectuele eigendomsrechten.

 

b) Moderatieregels voor online beoordelingen (publicatie of afwijzing)

 

De Gebruiker erkent onder alle omstandigheden dat het bedrijf Atlantis de inhoud van de ingediende meningen zal controleren om te beslissen of ze al dan niet online worden geplaatst.

 

Atlantis informeert gebruikers dus dat moderatie wordt toegepast om de op de site geplaatste meningen te controleren die in strijd lijken met wet- en regelgeving of met deze moderatieregels.

 

Naast de vereisten voorzien in a) hierboven en de redenen voor weigering vermeld in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Atlantis-site en/of, behoudt zich het recht voor om in het bijzonder alle meningen te weigeren:

 

met persoonlijke informatie (telefoonnummers, e-mail of e-mailadressen, volledige naam, enz.);

die geen verband houden met de Service zelf of de kenmerken ervan.

 

een hyperlink bevatten die gebruikers omleidt naar een andere website of een ander deel van de site wanneer de evaluatie (algemene beoordeling en prestatiebeoordelingen) het niet mogelijk maakt om een ​​idee te krijgen van de mening van de internetgebruiker;

 

een duidelijke inconsistentie vertonen tussen de opmerking en de evaluatie (algemene score en prestatiescores).

 

met lasterlijke of beledigende inhoud.

Atlantis zal geen wijzigingen aanbrengen in beoordelingen. Atlantis behoudt zich het recht voor om op de Site geen mededelingen te publiceren die in strijd zijn met dit artikel.

 

In geval van weigering van publicatie van een bericht, zal Atlantis de auteur op de hoogte brengen van de redenen voor de weigering. Hiertoe wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de gebruiker heeft gebruikt bij het indienen van zijn mening.

 

c) Veronderstellingen voor de uitsluiting van een Gebruiker

 

Het niet naleven van dit artikel kan resulteren in de niet-publicatie/intrekking van de betwiste kennisgeving door Atlantis en/of de tijdelijke of permanente sluiting van het account van de Gebruiker, niettegenstaande enige andere juridische stappen en/of schadevergoeding. dat het Atlantis-bedrijf het recht zou hebben om van hem te vorderen.

 

 

ARTIKEL 21.2: DUUR VAN PUBLICATIE EN BEWAREN VAN MEDEDELINGEN

 

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat zijn mening, in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden van de site franceobjetstrouves, binnen twaalf maanden na publicatie geanonimiseerd zal worden.

 

 

ARTIKEL 21.3: VERWERKING VAN AANMELDINGEN

 

1. Bestemming van mededelingen

 

Opinies die op de site worden gepubliceerd, kunnen door Atlantis worden gebruikt op al hun digitale of papieren media.

 

2. Classificatie van beoordelingen

 

Recensies worden in chronologische volgorde weergegeven, van nieuw naar oud.

 

SECTIE 21.4: OVERWEGING VOOR GEPLAATSTE MEDEDELINGEN

 

Atlantis biedt geen enkele vergoeding voor de meningen die gebruikers op de site achterlaten.

 

ARTIKEL 21.5: AANSPRAKELIJKHEID

 

Atlantis verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de Site. Atlantis kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van onbeschikbaarheid van de Site, om welke reden dan ook.

 

Bovendien wordt de Gebruiker geïnformeerd over de risico's die inherent zijn aan internet, met name met betrekking tot het gebrek aan beveiliging bij de overdracht van gegevens. Atlantis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze risico's en hun schadelijke gevolgen, in welke mate dan ook voor de Gebruiker.

 

Atlantis kan de inhoud van de voorgestelde site naar eigen goeddunken wijzigen zonder dat het daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld, om welke reden dan ook.

 

Het is aan elke Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens, software en hardware te beschermen tegen besmetting door virussen of andere vormen van aanvallen die mogelijk via de Site of de gepubliceerde informatie circuleren.

 

De Gebruiker kan geen enkele moeilijkheid claimen bij het toegang krijgen tot de Site om toegang te krijgen tot de informatie die inbreuk maakt op deze Voorwaarden.

De gepubliceerde meningen kunnen niet worden beschouwd als de mening van de redactie van de site, maar zijn gebaseerd op de enige auteur ervan.

 

In het bijzonder kan Atlantis niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig contact tussen Gebruikers of tussen een Gebruiker en een derde partij, wie dan ook.

 

De Site mag niet door een Gebruiker worden gebruikt in omstandigheden die de vrije communicatie van andere Gebruikers kunnen verstoren of inhoud kunnen overbrengen die inhoudt of aanzet tot het plegen van strafbare feiten.

 

Welke controlemiddelen het ook heeft geïmplementeerd, het is duidelijk dat Atlantis vanwege de hoeveelheid gepubliceerde informatie niet onderworpen is aan een algemene verplichting om toezicht te houden op de informatie die het opslaat, noch aan een algemene verplichting om feiten of omstandigheden te zoeken die ongeoorloofde activiteiten aan het licht brengen. noch tot een garantieverplichting met betrekking tot de juistheid, waarheidsgetrouwheid of eerlijkheid van de door de Gebruikers gepubliceerde informatie.

 

Atlantis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de activiteiten of informatie die op verzoek van een Gebruiker wordt opgeslagen als Atlantis niet effectief op de hoogte was van de ongeoorloofde aard ervan of van feiten en omstandigheden die aanleiding gaven tot dit karakter of als hij vanaf het moment dat hij kennis kreeg van heeft hij prompt gehandeld om deze gegevens te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

 

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de meningen die hij op de Site publiceert.

 

 

ARTIKEL 21.6: PERSOONSGEGEVENS

 

De persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik van de Site worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de principes van bescherming van persoonlijke gegevens. Deze principes zijn uiteengezet in het privacybeleid van Atlantis Company. Dit handvest legt de methoden uit van de verwerking en bescherming door Atlantis van de persoonlijke informatie van de Gebruikers van de Site.

 

SECTIE 21.7: KLANTENSERVICE

 

Voor alle informatie of vragen met betrekking tot het gebruik van de site en/of de toepassing van deze voorwaarden, is de klantenservice van Atlantis beschikbaar voor gebruikers door te klikken op het gedeelte "Contact".

 

ARTIKEL 21.8: WIJZIGING VAN DE PUBLICATIEVOORWAARDEN EN VERWERKING VAN ONLINE MENINGEN

 

Atlantis kan de voorwaarden van deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Deze wijzigingen binden de Gebruiker zodra ze online zijn gezet. Het verdient daarom aanbeveling dat de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden regelmatig raadpleegt om op de hoogte te zijn van hun nieuwe voorwaarden.

 

ARTIKEL 21.9: TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Niet-naleving door de gebruiker, ongeacht zijn locatie, van een van de bepalingen van deze voorwaarden en meer in het algemeen elke moeilijkheid met betrekking tot de uitvoering, interpretatie of geldigheid ervan, is onderworpen aan de Franse wet en de rechtbanken van Grenoble.